Integritetspolicy

CMW Bygg AB

1. Utgångspunkter

CMW Bygg AB värnar om din personliga integritet och vill att du ska vara trygg när du anförtror oss dina personuppgifter.

Vi vill att du ska ha kännedom om hur vi behandlar dina personuppgifter, om varför vi behandlar dina personuppgifter, om vem som får ta del av personuppgifterna och under vilka förutsättningar, och hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Denna policy utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

2. Personuppgiftsansvar

CMW Bygg är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara hos oss.

Vi anlitar, eller kan komma att anlita underleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi har en skyldighet att se till att våra personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen och denna policy. Detta säkerställer vi genom personuppgiftsbiträdesavtal eller motsvarande arrangemang.

I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter utifrån av Bolaget bestämda ändamål samtidigt som våra leverantörer av marknadsföring och statistik behandlar samma personuppgifter för andra ändamål som leverantören själv bestämt. Detta innebär att Bolaget och respektive leverantör är personuppgiftsansvariga var för sig. Följande anlitade leverantörer behandlar dina personuppgifter utifrån egna ändamål:

3. Behandling av personuppgifter

3.1 Hur vi får tillgång till dina personuppgifter

Vi får tillgång till dina personuppgifter genom att du själv lämnar dem till oss när du kontaktar oss i egenskap av kund eller företrädare för en kund, en leverantör eller liknande, när du använder vår tjänst eller besöker vår webbplats. Därtill kan vi få tillgång till dina personuppgifter genom offentliga register.

3.2 Ändamål och laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig mot bakgrund av följande ändamål och laglig grund:

3.3 Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter

T.ex. I de fall vi har uttryckligt stöd i vårt avtal med dig eller i de fall du lämnat ditt samtycke till oss kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till en utomstående tredje part.

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter i de fall det är nödvändigt för att tillvarata våra rättsliga intressen, till exempel om vår tjänst missbrukats, eller om ett utlämnande följer av lag eller föreskrift, till exempel av bokföringsskäl).

Vidare kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till företag och leverantörer som vi har anlitat för att exempelvis tillhandahålla IT-system eller hantera vår marknadsföring. Vi ansvarar för den behandling av dina personuppgifter som våra personuppgiftsbiträden utför, se mer under punkten 2.

Kontakta oss om du vill veta vilka eventuella personuppgiftsbiträden som behandlar just dina personuppgifter, eller vilka andra mottagare som kan komma att ta del av dina personuppgifter.

3.4 Överföring av personuppgifter till tredje land

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt inom EU/EES-området. För det fall vi anlitar personuppgiftsbiträden som kan komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES-området kommer vi att vidta säkerhetsåtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav för att skyddet för din personliga integritet ska upprätthållas på bästa möjliga sätt. Om du vill veta mer om vilka säkerhetsåtgärder vi har vidtagit är du välkommen att du ta kontakt med oss. 

3.5 Hur vi skyddar dina personuppgifter

Inom Bolaget finns tydliga rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och vi har personuppgiftsbiträdesavtal med våra leverantörer av IT-säkerhet och marknadsföring för att trygga säker behandling av dina personuppgifter.

3.6 Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas så länge det är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som ligger till grund för vår behandling av personuppgifterna. Olika personuppgifter kommer därför att sparas under olika lång tid hos oss. Du är välkommen att ta kontakt med oss om du vill veta hur och när just dina personuppgifter gallras och raderas eller avidentifieras.

4. Dina rättigheter

När vi samlar in personuppgifter om dig kommer vi att informera dig om hur vi har fått del av personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa rättigheter. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller vill lämna en begäran eller förfrågan som avser vår behandling av dina personuppgifter och/eller dina rättigheter.

4.1 Rättelse, radering, begränsning eller invändning mot vår behandling av dina personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller raderar de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, eller invända mot sådan behandling. För det fall du lämnar in en sådan begäran gör vi en bedömning av hur vi på bästa sätt kan tillmötesgå din begäran.

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

4.2 Registerutdrag

Du har rätt att begära registerutdrag från oss avseende om vi behandlar personuppgifter om dig, och i sådant utdrag få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa.

4.3 Dataportabilitet

Du har även rätt att begära förflyttning av dina personuppgifter från oss och rätt att få en kopia i strukturerat maskinläsbart format på de personuppgifter som vi behandlar om dig. Denna rätt kan du göra gällande för de personuppgifter som du själv lämnat till oss.

4.4 Profilering

Du har rätt att invända mot eventuella analyser av dina personuppgifter (s.k. profilering) som vi kan komma utföra syfte att rikta marknadsföring direkt till dig.

4.5 Tillsynsmyndighet

5. Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss enligt följande:

CMW Bygg AB org nr. 556899-8339

Åkaregatan 2,
754 54 Uppsala

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 3 november 2022.